Nazalli

KATALOG
RENK KARTELASI
SON YAZILAR

Satış Sözleşmesi

SATINALMA SÖZLEŞMESİ

                                                                                                         

 

MADDE 1 : TARAFLAR

 

Bir tarafta ……… Mh. ……..Cd. No:   – İstanbul adresinde mukim …………………….. ( Bundan sonra sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır. ) diğer tarafta Yeşilce Mah. Halil Rahman Cad. No:9/B Kağıthane - İstanbul adresinde mukim ALICI OFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ( Bundan sonra sözleşmede “NAZALLİ” olarak anılacaktır. ) aşağıda belirtilen şartlarda anlaşarak işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

 

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu; satın alınan ürün/ürünlerin, sözleşme ve eklerine uygun olarak belirlenen sürede ve ayıpsız olarak NAZALLİ tarafından ALICI’ya teslim edilmesi ve buna karşılık olarak ALICI’nin da sözleşmede belirtilen bedeli NAZALLİ’ye ödemesidir..

 

MADDE 3 : ÜRÜN VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

3.1. NAZALLİ tarafından üretimi/tedariği sağlanacak ürün / ürünlerin; Model: Bella -  BLA 060 ( Müdür Koltuğu, Tilt Mekanizma, Plastik Yıldız Ayak, Ayarlı Kol, Bel Destekli; Oturak: Plasmen /Basic B-130, Sırt : File 09 ) 250 adet Birim fiyatı 180 TL +KDV

 

Model Bella BLA 080 ( Müdür Koltuğu, Tilt Mekanizma, Alüminyum Yıldız Ayak, Sabit Kol, Bel Destekli; Oturak: Plasmen /Basic 08,Sırt : File 05 ) 30 adet Birim fiyatı 220 TL +KDV

 

3.2. Yukarda belirtilen şartlarda üretimi yapılacak ürün/ürünlerin üretim aşamasına geçmeden önce numune baskısı alınarak ALICI’ya onaylatılacaktır. (Numuneler alınmış ve onaylanmıştır)

 

MADDE 4:GARANTİ ŞARTLARI

 

4.1. NAZALLİ İşbu sözleşme karşılığında üretimini yapacağı ürün / ürünlerin garantisinden kullanım hataları dışında 2 yıl ( iki ) yıl garanti vermekle yükümlüdür. (Tekerlek, Ayak, Amortisör, Mekanizma)

 

MADDE 5 : SÖZLEŞMENİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. İşbu sözleşme uyarınca, ALICI tarafından NAZALLİ’ye ödenmesi gereken tutar; 51.600 TL (Ellibirbin altıyüz türklirası ) + KDV olup; bu ödeme % 50 si Peşin % 50 si fatura tarihini müteakip ilk Cuma günü şeklinde olacaktır.

 

5.2. ALICI, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak satın alınacak ürünlerin bedelini NAZALLİ’ye; NAZALLİ tarafından söz konusu ürünlerin sorunsuz teslimi ve ALICI’nin kabulü üzerine, yine NAZALLİ’nın usulüne uygun olarak düzenleyip ibraz ettiği fatura mukabilinde, ilgili faturanın düzenlendiği tarihten itibaren fatura tarihini müteakip ilk Cuma günü içerisinde ödeyecektir.

 

5.3. Yukarıda belirtilen bedel dışında, NAZALLİ her ne ad altında olursa olsun ALICI’den herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 6 : TESLİMAT

 

6.1. NAZALLİ, siparişi verilen ürün/ürünleri siparişin verilmesi üzerine depozito ödemesi yapıldıktan sonra ürünleri 10 gün içerisinde gün içerisinde ve işbu sözleşmedeki hükümlere uygun olarak ayıpsız ve eksiksiz bir şekilde ALICI’ya teslim edecektir.

 

6.2. Teslimat, NAZALLİ tarafından ALICI’nin belirleyeceği adrese ve bu adreste de ALICI’nin belirteceği yere yapılacak ve ürünlerin ALICI’ya uygun bir şekilde teslimine kadar ürünlerde meydana gelebilecek tüm hasarlardan NAZALLİ sorumlu olacaktır.

 

6.3. NAZALLİ’nın teslim etmeyi taahhüt ettiği ürünleri süresinde teslim edememesi yada eksik / ayıplı / kusurlu teslim etmesi sebebiyle ALICI’nin uğrayacağı tüm zararları  ALICI’nin talebi üzerine karşılamayı kabul,  beyan ve taahhüt eder.

 

6.4. NAZALLİ, işbu sözleşme kapsamında teslim edeceği ürünleri, taahhüt edilen sürede teslim edememesi halinde geç kalınan her gün için % 1 (yüzde bir)  ve her halükarda Ürünlerin sözleşmeye/numunelere uygunluk arzetmemesi halinde, uygunluk arzetmeyen ürünlerin fatura tutarının % 10 u ( yüzde on) ’ u tutarında bir bedeli cezai şart olarak ALICI’ye ödemekle yükümlüdür.

 

6.5. ALICI, NAZALLİ’nın ödemekle yükümlü olduğu bu tutarı, sözleşme uyarınca NAZALLİ’ye ödemesi gereken bedelden mahsup etme hak ve yetkisine sahiptir. NAZALLİ, ALICI’nin bu yetkisini şimdiden kabul ve beyan eder.

 

6.6. Ürünlerin ALICI’ya veya ALICI’nin göstereceği yere teslimatından sonra oluşabilecek tüm riskler ALICI’nin sorumluluğu altındadır. ALICI ürünlerin kendisine teslim edilmesi sırasında, gelen ürünler ile irsaliyeyi kontrol ederek teslim alacaktır. Eğer üründe bir hata veya ayıp varsa veya ürün teknik özelliklere aykırılık taşıyorsa ürünü kabul etmeyecektir. ALICI bu durumu ilgili irsaliyeye “şerh edip”, o ürünü iade edecektir. Ürünlerin iade edilmeksizin ALICI tarafından teslim alınması halinde başlangıçta öngörülemeyen veya tespit edilemeyen hata veya ayıp hali hariç olmak üzere sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği ve teslim alındığı anlamına gelir. NAZALLİ, ALICI tarafından itirazsız olarak teslim alınan ürünler ile ilgili olarak garanti şartları müstesna olmak üzere sorumluluk taşımayacaktır. 

 

 

MADDE 7 : MAHSUP HAKKI

 

ALICI, NAZALLİ’nın işbu sözleşmede yer alan yükümlülük ve sorumluluklarına aykırı davranışları nedeniyle ALICI’ya karşı doğmuş, doğacak ve doğması muhtemel tüm borçlarını, ALICI nezdinde mevcut olan ve olabilecek her türlü hak ve alacaklarından mahsup etme hakkına sahiptir. NAZALLİ, ALICI’nin bu hakkı haiz olduğunu şimdiden kabul eder. NAZALLİ, ALICI’deki alacaklarını ALICI’nin NAZALLİ’ye olan muaccel olmamış borcuna karşılık takas etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

MADDE 8 : GİZLİLİK

 

8.1. Taraflardan birinin, işbu sözleşmenin ifası için karşı tarafa sunduğu veya Sözleşme’nin ifası sırasında öğrendiği her türlü bilgi, donanım, doküman, rapor, ekipman, lokasyon da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla finansal ve hukuksal bilgiler ve ayrıca marka veya ticari sırlara ilişkin düzenlemelere ya da diğer yasal korumalara konu olan her türlü bilgi ile sözleşme konusu ticari ilişki esnasında öğrenilecek yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve müşteri bilgileri; bu sözleşme kapsamında “gizli bilgi” olarak kabul edilecektir.

 

8.2. Bununla beraber Taraflar; kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını istihdam ettiği kişiler, yardımcı kişiler ve kendisi ile ilgili kişiler açısından da göstermek ve bu sır saklama yükümlülüğüne beliritilen kişilerin de uymasını sağlamakla yükümlü olup; bu kişilerin işbu Sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerini ihlal etmesi halinde bu ihlalden dolayı bu sayılanlar birlikte müteselsilen sorumlu olacağını kabul ederler.

 

8.3. Taraflar, bu sözleşmenin her hangi bir nedenden dolayı sona ermesi halinde her hangi bir süre ile sınırlı olmaksızın bu madde hükmündeki gizlilik yükümlülüklerinin aynen devam ettiğini kabul ederek; bu gizliliği yukarıda sayılan kişiler açısından da temin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 9 : SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

NAZALLİ, teslimini taahhüt ettiği ürünleri, 6. maddedeki teslim tarihine uygun olarak ALICI’ya teslim etmez ise ya da teslim edilen ürünler sözleşme/numuneleriyle uygunluk arzetmez ise ALICI, 6.4. maddesindeki cezai şartı talep hakkının kullanabileceği gibi; teslimat süresinin hitamından itibaren sözleşmeyi, kendi isteğine bağlı ve tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine  de sahip olacaktır. Sözleşmenin, ALICI tarafından bu madde kapsamında feshedilmesi halinde NAZALLİ, 6. maddede belirtilen cezai şartın yanısıra, ALICI’nin sözleşmenin feshi sebebiyle uğrayacağı tüm zararları, ALICI’nin talebi üzerine nakden ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 : SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE BÜTÜNLÜĞÜ

 

10.1. NAZALLİ, ALICI’nin önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını yahut tamamını üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

10.2. ALICI, zaman zaman iş bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını yahut tamamını üçüncü kişilere devretme, aktarma yahut herhangi başka bir yolla elden çıkarma hakkını haizdir.

 

10.3.Bu sözleşmeye yapılacak ekler, ek protokoller, taahhütler, sözleşmede yapılabilecek her türlü değişiklik iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. TELPA’nın tek taraflı olarak yapabileceği düzenlemeler hariç olmak üzere yapılacak tüm değişiklikler sadece taraf yetkililerinin imzaları ile yürülüğe girer.

 

 

 

 

MADDE 11 : BÖLÜNEBİLİRLİK

 

Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin geçersiz addedilmesi ya da uygulanmasının herhangi bir şekilde engellenmesi durumunda, söz konusu madde ya da maddelerin Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olmaması, yani bu madde veya maddelerin yokluğunun Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi imzalama konusundaki iradelerini etkilemeyecek olması şartıyla, Sözleşme’nin diğer maddeleri ve Sözleşme’nin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek ve Sözleşme diğer maddeleri ile taraflar arasında hüküm ifade etmeye devam edecektir.

 

MADDE 12: FERAGAT

 

Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmede belirtilen şart ve koşulları sık sık ihlal etmesi halinde hakları ihlal edilen taraftan söz konusu haklardan feragat etmesi beklenmeyecek yahut bu sebeple diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi feragat olarak yorumlanmayacak, işbu Sözleşme ile hakları ihlal edilen tarafça açıkça yazılı olarak belirtilip imzalanmadığı müddetçe feragat edilmiş sayılmayacaktır.

 

MADDE 13 : YETKİLİ MAHKEMELER 

 

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

MADDE 14 : TEBLİGATA İLİŞKİN HÜKÜMLER  

 

Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını haiz olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 15 : YÜRÜRLÜLÜK

 

İş bu 4 sahife ve 15 maddeden ibaret sözleşme ve ekleri tarafların tam mutabakatı ile 11.06.2014 tarihinde 2 asıl nüsha halinde imza altına alınmıştır. Sözleşmenin ekleri, sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindedir.

 

MADDE 15 : MÜCBİR SEBEP

 

Taraflarca Sözleşme’nin imzlanadığı tarihte öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve Tarafların işbu Sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine engel nitelikteki yangın, deprem, sel, savaş, doğal afet nedeniyle, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, bu durumu derhal karşı Tarafa bildirecektir. Ancak, mücbir sebep halinin aralıksız 1 (bir) aydan fazla devam etmesi halinde, Taraflar’dan herhangi biri diğer Tarafa göndereceği yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal feshedebilecektir.

 

Ek-1: İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi

 

 

 

google
Toplam Zaman: 0,11 sn